UKI-NORTHGRID-MAN-HEP
UKI-SCOTGRID-GLASGOW
UKI-SOUTHGRID-BHAM-HEP
UKI-SOUTHGRID-CAM-HEP